Renditingimused

Prindihinnakirja muutmine
 

1.Rendilepingu tähtaeg
Rendisuhe algab rendile antava inventari ärasaatmise päeval või sellel päeval, millest alates rentnikul on võimalik rentimise objekti kasutama hakata, ja lõpeb päeval, mil inventar on saabunud rendile andja lattu, kui tähtaja suhtes ei ole teisiti kokku lepitud. Kui teatud tähtaja suhtes on kokku lepitud, peetakse sellest tähtajast kinni. Kokkulepitud tähtaja üleandmist rendile andja loata võidakse lugeda kriminaalõiguse järgi ebaseaduslikuks kasutamiseks. Lühim rendile andmise aeg on 1 ööpäev. Kui kirjalik kokkulepe ei näe ette teisiti. Rendiööpäev lõpeb kl. 9.00. Kui ei ole sõlmitud tähtajalist rendilepingut, peavad mõlemad osapooled lepingu lõpetamisest teatama 14 päeva ette. Seda tuleb teha kirjalikult.


2. Rendi suurus ja maksmise kord
Rendi suurus vastab hinnakirjale kui ei ole kokku lepitud teisiti. Rent ei sisalda kompensatsiooni projekteerimise, paigaldamise järelvalve, kaupade peale - või mahalaadimise eest töökohal ega ka seal tehtud remonditööde eest. Rendile andja jätab endale õiguse hindu muuta. Käibemaksuta hindadele lisatakse vastavalt kehtivale maksumäärale käibemaks. Juhul kui renditud, normaalselt ühes vahetuses töötamiseks mõeldud masinat või seadmeid kasutatakse kahes või kolmes vahetuses, tõstetakse renti eraldi tehtud lepingu alusel. Rentnik on kohustatud rendile andjale teatama, mitmes vahetuses töötatakse.

3. Inventari vastuvõtt ja rentniku reklamatsioonikohustus
Rentnik peab vähemalt peale inventari saabumist tema kasutusse kontrollima seadmete hulka, kvaliteeti ja korrasolekut ning tegema põhjendamatult viivitamata, kuid mitte hiljem kui nädal pärast kauba saabumist oma märkused puuduste kohta.

4. Veokulud
Masinate ja seadmete veokulude ja veokindlustuste eest vastutab rentnik. Rendile andjal on õigus hankida asjakohane vajadustele vastav kindlustus rentniku arvel.

5.Hooldus- ja kasutuskulud
Rentnik kannab masinate ja seadmete tööks vajaliku energia, määrdeainete ja õlide, rutiinhoolduse ja töötajate palkamise kulud, kui pole teistsugust kirjalikku kokkulepet. Rendile andja teeb omal kulu masinate ja seadmete normaalse kulumise tõttu vajalikuks osutuva remondi. Rendile andja kulul tehtavad remondi- ja hooldustööd tehakse normaaltööaja sees.

6. Rendilepingu poolte vastutus
Rentnik vastutab rendisuhete ajal renditud seadme kadumise, kõigi renditud varaga juhtunud rikete, purunemise vms. eest, v.a. normaalne kulumine. Rentnik on kohustatud hüvitama rendisuhte ajal hävinud või kadunud seadmed vastavalt müügi hinnale. Võimalikud puhastus ja korrashoiukulud võib rendile andja rentnikult eraldi sisse nõuda.

7. Vastutus renditud objekti poolt tekitatud kahjude eest
Rendile andja ei vastuta rendisuhete ajal seadmete kasutamise käigus rentnikule või kolmandale isikule tekitatud otseste või kaudsete kahjude eest, kui selle põhjuseks ei ole rendile andja või temale vastutusel oleva isiku tegevuses avastatud ettekavatsetus või kuritegelik hoolimatus. Kasutamis- või paigaldamisinstruktsioonis oleva võimaliku vea tõttu tekkinud kahju eest vastutab rendile andja selles ulatuses, millest tekkinud kahju tekkis otseselt ja vahetult mainitud veast. Kui rendile andja peab kolmandale osapoolele maksma hüvitust tema vastutusel olevate seadmete mittekorrasoleku tõttu peab rentnik sellest rendile andja hüvitama osa, mis ületab ülalnimetatud rendile andja vastutuse piire.

8. Töökaitse
Rentnik vastutab töökaitse jms. Määrustele vastavate töökoha ülevaatuse ja muu vajaliku kontrolli eest.

9. Lepingu ja renditud vara üleandmine
Rentnik ei tohi ilma rendile andja kirjaliku loata üle anda käesolevat rendilepingut ega selles lepingus käsitletud renditud vara kolmanda isiku kasutusse või üle viia teisele töökohale.

10. Renditud vara tagastamiskohustus
Rentnik on kohustatud renditud seadmed või masinad rendile andjale tagastama vahetult tähtaja möödumisel puhastatult ja seadmed tuleb tagastada samasse kohta, kust need renditi, kui lepingus ei ole teisiti sätestatud. Juhul kui rentnik ei täida tagastamiskohust, peab ta hüvitama rendile andjale masina või seadme otsimis- ja tagasitoomiskulud täies ulatuses.

11. Tööde katkestamise tõttu tekkinud kahjud
Rendile andja ei vastuta seadme purunemise, hävimise või muu sellisel põhjusel rentnikule tekitatud tööde katkestamisest võimalike kahjude eest.

12. Kahjukindlustus (veod, tulekahjud, masinarikked)
Rentnik hoolitseb renditud seadmete või masinate eest võimalikel vedudel, tulekahjus ja masinate purunemisel tekkinud kahjude korvamiseks, kusjuures viimati nimetatud juhul peab kindlustus korvama ootamatu ja ettenägematu masinarikke tõttu tekkinud kahju. Rentnik annab rendile andjale viimase soovil kindluspoliisi, kui lepingus ei ole teisiti määratud. Soodustatud isikuks on kindlustuslepingus rendile andja ja kindlustussummaks masinate või seadmete taastamismaksumus.

13. Rendilepingu enne tähtaegne lõpetamine
Juhul kui rentnik ei täida käesoleva lepingu ja selle juurde kuuluvate võimalike lisalepingute kohustusi, näiteks ei maksa renti, vastavalt lepingujärgsetele maksetähtaegadele ja ei täida vara alalhoidmise kohustust, on rendile andjal õigus otsekohe, lepingust loobumisest teatamata leping ennetähtaegselt lõpetada. Sellega lõpeb rentnikul õigus kasutada renditud vara ja rendile andjal on õigus rendile antud vara tagasi tuua rentnikku arvestamata. Rentnik peab renti maksma ka lepingu ülesütlemise aja eest peale renditud vara äraviimist, juhul kui rendileping on tähtajatu. Juhul kui rendileping lõpetatakse rentniku süül ja teatud lepingu lõpetamise tähtaeg on määratud, on rentnik kohustatud maksma rendile andjale kahjude hüvitamiseks 25% renditud vara tagastamise päeva ja lepingus määratud tähtaja vahelise aja eest ette nähtud rendist. Rentnik kannab kõik tagastamise ja tagasivõtmisega seotud kulud. Kui rentnik teeb pankroti või kuulutatakse talle moratoorium, lõpeb leping automaatselt. Juhul kui renti on makstud ettemaksuna, ei ole rendile andja kohustatud seda tagastama.

14. Vääramatud jõud
Kui rendile andja ei saa vääramatu jõu või mõnele muule sellisele rendile andjast sõltumatute tingimuste tõttu lepingut täita või kui lepingu täitmine neil põhjustel on raskendatud või viibib, ei vastuta rendile andja nii rentnikule tekitatud võimalike kahjude eest.

15. Viiviseprotsent
Käesolevas lepingus käsitletud kõigi maksude hilinemise eest on rendile andjal õigus sisse nõuda 0,5% viivist ööpäevas.

16. Muud tingimused
Eelpool nimetatud lepingu tingimused kehtivad ilma eri lepinguta kogu selle renditud vara kohta, mis on käesolevas lepingus nimetatule veel lisaks saadetud saatekirja alusel samale rentniku töökohale.

17. Vaidluste lahendamine
Kõik käesolevast lepingust johtuvad vaidlused lahendatakse Tallinna Linnakohtus või rendile andja nõudmisel rentniku kodukoha kohtus või lepingu lõppemishetkel rendivara asukohale lähimas kohtus.

Rent arvestatakse 6 päeva nädalas
Rendipäev lõpeb kell 9.00
Hinnad ei sisalda käibemaksu 18%

 
 
         Kodulehe loomine